Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Grenaa Skyttekreds. Skyttekredsen blev stiftet i det daværende Grenaa Kommune, nu Norddjurs Kommune.

§ 2 Skyttekredsens formål er ved skydning som sport og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 Skyttekredsen er tilsluttet DGI Østjylland og derigennem DGI. Skyttekredsen er ligeledes tilsluttet Dansk Skytteunion og derigennem også Dansk Sportsskytteforbund.

Disse vedtægter og skyttekredsens virke må derfor ikke være i modstrid med ovenstående organisationers vedtægter og formål.

§ 4 Som aktivt medlem kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter.

Som passivt medlem kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter.

Foreningen kan optage grupper af personer som kollektive medlemmer. Disse medlemmer har dog ikke stemmeret på generalforsamlingen, og der kan ikke udstedes våbenlegitimation til kollektive medlemmer.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til det. Det udelukkede medlem kan dog anke udelukkelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Skyttekredsen ledes af en bestyrelse, der består af: 

Formand vælges for 2 år ad gangen i lige årstal.

Næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer (fire medlemmer) vælges således:

Næstformand og èt bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.

To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.

To suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, men kun 1 medlem under 18 år kan være medlem af bestyrelsen.

I tilfælde af, at bestyrelsesmedlemmer trækker sig fra posten i utide, og ikke umiddelbart kan erstattes af en eller begge suppleanter, fortsætter foreningen med reduceret bestyrelse, indtil førstkommende generalforsamling.
Dette erstatter dog ikke §12.

Bestyrelsesmedlemmer, som trækker sig i utide, skal idømmes en 3-årig karensperiode før det igen er muligt at opstille som kandidat til bestyrelsen.

 

§ 6 Klubbens daglige drift bestyres af følgende udvalg:

 • Pistoludvalg

 • Riffeludvalg

 • Jagtbane- / Langdistanceudvalg

 • Køkkenudvalg

 • Hus- og matrikeludvalg

§ 7 Generalforsamlingen fastsætter hvert år en maksimal kontingentstigning. Kontingentstigningen vedtages og godkendes på generalforsamlingen og er gældende for næste kalenderår. Bestyrelsen kan, såfremt den anser kontingentstigningen for

økonomisk unødvendig, annullere kontingentstigningen for det kalenderår, hvori den skulle gælde.

§ 8 Skyttekredsen yder familierabat på kontingent. Familierabat ydes, hvis 3 personer eller mere er medlemmer af skyttekredsen. Familier er forældre og hjemmeboende børn. Familiekontingentet er 2 x voksenkontingent + 100 kr. For skydninger for børn og unge under 21 år, skal der indbetales 3 kr. til aktivitetskontingent pr. skydning.

Bestyrelsesmedlemmer er fritaget fra at betale kontingent. Dette er kun gældende for bestyrelsesmedlemmet selv og ikke øvrige familiemedlemmer.

§ 9 Skyttekredsens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af skyttekredsen indgåede forpligtelser, for hvilket alene skyttekredsen hæfter med dens respektive formue.

Skyttekredsens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Skyttekredsens medlemmer har ikke krav på nogen del i skyttekredsens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Skyttekredsens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned, og indkaldes via e-mail til medlemmerne, på sociale medier samt ved opslag i foreningens lokaler med 14 dages varsel.

Medlemmer uden email adresse kontaktes vedr. indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen skal være på opslagstavlen 14 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte, aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem i mindst ½ år, har stemmeret på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres afstemninger med simpelt flertal (over halvdelen).

Til udelukkelse af et medlem samt til ændring af skyttekredsens vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.

§ 11 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 • Valg af dirigent.

 • Valg af stemmetællere.

 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 • Behandling af forslag.

 • Fastsættelse af kontingent.

 • Valg af bestyrelse i henhold til § 5

 • Valg til stående udvalg (f.eks. kortdistance, langdistance, pistol).

 • Valg af suppleanter.

 • Valg af revisorer.

 • Eventuelt.

  § 12 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

  § 13 Skyttekredsen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsættelse af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

  § 14 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  § 15 Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for forslaget.

  § 16 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.

  § 17 Da skyttekredsen er berettiget til at give våbenpåtegning, er skyttekredsens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse.

  § 18 Skyttekredsens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

  § 19 Skyttekredsen kan kun opløses, når 2/3 af stemmeberettigede deltagere, i to på hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer herfor.

  Ophører skyttekredsen at eksistere, eller udmelder skyttekredsen sig af DGI Østjylland, skal den til regionsforeningen aflevere samtlige herfra modtaget ejendele, samt kartoteker over registrerede våben.

  Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Norddjurs Kommune.

  Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Grenaa Skyttekreds
  d. 22. Februar 2022

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Grenaa Skyttekreds | Næsgårdvej 5 | 8500 Grenaa | Tlf. 86 32 66 85 (kun mandag og torsdag kl. 18.30-20.30)